Logo

Sales China

KNF China, Shanghai

KNF Technology (Shanghai) Co., Ltd

Building No.36, Lane 1000
Zhang Heng Road, Zhang Jiang, Pudong District
Shanghai 201203
P.R.China

中国上海张江张衡路1000弄36号楼 邮编:201203


KNF 상해지사는 2007년 상해에 설립되었으며, 중국내 제품 판매와 마케팅을 담당하고 있습니다.

 

上海 Shanghai

Tel:021-51099695

Fax:021-20252857

 

 

北京Beijing

Tel:010-65880690/65884106

Fax:010-65884070

 

深圳 Shenzhen

Tel:0755-86310886/86310866(OEM), 0755-86310833(LAB)

Fax:0755-86310883

 

西安 Xi‘an

Tel:029-87201406

Fax:029-87201405

 

成都Chengdu

Tel:028-66067151

Fax:028-66067199

 

info@knf.com.cn

www.knf.com.cn